เครื่องแบบทหารเรือหญิง

อ้างอิงจาก คู่มือทหารเรือหญิง ปี๖๑

เครื่องแบบหมายเลข ๑

เครื่องแบบปกติขาวคอแบะ
– หมวกพับปีก
– เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว
   เสื้อคอพับแขนยาวสีขาว
   และผ้าผูกคอสีดำเงื่อนกะลาสี
– กระโปรงสีขาว
– ถุงน่องสีเนื้อ
– รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว

เครื่องแบบหมายเลข ๒

เครื่องแบบปกติขาวคอเปิด
– หมวกพับปีก
– เสื้อคอเปิดสีขาว
– กระโปรงสีขาว
– รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว

เครื่องแบบหมายเลข ๓

เครื่องแบบปกติคอพับแขนสั้น

เครื่องแบบปกติคอพับแขนสั้น
– หมวกพับปีก
– เสื้อคอพับสีขาวแขนสั้น และให้ใช้ผ้าผูกคอสีดำ ห้อยชายทั้งสองข้าง
  เสมอดุมเม็ดที่สอง
– กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ
– เข็มขัดสีดำ
– รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ กรณีใช้กางเกง จะใช้รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำก็ได้
– นายธง ใช้สายยงยศไหมสีเหลืองขัดไหมสีน้ำเงินดำ

เครื่องแบบหมายเลข ๓ (ก)

เครื่องแบบปกติคอเปิด

เครื่องแบบปกติคอเปิด
– หมวกพับปีก
– เสื้อคอเปิดสีขาว
– กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ
– รองเท้าหุ้มสั้นหนังสีดำ กรณีใช้กางเกง จะใช้รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำก็ได้
– นายธง ใช้สายยงยศไหมสีเหลืองขัดไหมสีน้ำเงินดำ

เครื่องแบบหมายเลข ๔

เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว

เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว
– หมวกพับปีก
– เสื้อคอพับสีขาวแขนยาว และให้ช้ผ้าผูกคอสีดำ ห้อยชายทั้งสองข้าง
  เสมอดุมเม็ดที่สอง
– กระโปรงหรือกางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ
– เข็มขัดสีดำ
– รองเท้าหุ้มสั้นหนังสีดำ กรณีใช้กางเกง จะใช้รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดำก็ได้
– นายธง ใช้สายยงยศไหมสีเหลืองขัดไหมสีน้ำเงินดำ

เครื่องแบบหมายเลข ๖

เครื่องแบบครึ่งยศ

เครื่องแบบหมายเลข ๗

เครื่องแบบเต็มยศ

เครื่องแบบครึ่งยศ / เครื่องแบบเต็มยศ
– หมวกพับปีก
– เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว เสื้อคอพับสีขาวแขนยาว และผ้าผูกคอสีดำงื่อนกะลาสี
– กระโปรงสีน้ำเงินดำ
– ถุงมือสีขาว
– ถุงน่องสีเนื้อ
– รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ
– นายธง ใช้สายยงยศไหมทองขัดไหมสีน้ำเงินดำ
กรณีแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ให้ประดับสายสะพายตามหมายกำหนดการ
และแนวทางการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ.๒๕๔๑

เครื่องแบบกลาโหมพลเรือน

เครื่องแบบปกติคอเปิด ตามกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ.๒๕๑๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๔๗๘
๑.เสื้อคอเปิด สีขาว แขนยาวรัดข้อมือ ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม หรือแขนสั้นไม่มีกระเป๋า ไม่มีสาบที่อก มีดุม ๓ ดมมีอินทรธนูอ่อนขัดดุมข้างละ ๑ ดุม คุมที่ใช้ทั้งหมดเป็นคุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ ขนาดเล็ก มีเครื่องหมายชั้นบนอินทรธนูอ่อน และเครื่องหมายสังกัด
๒. กระโปรงสีน้ำเงินดำ
๓. เข็มขัดด้ายถัก
๔. อินทรธนูและเครื่องหมายชั้น อินทรธนูอ่อนทำด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับเสื้อ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียวจากทางด้าน ไหล่ไปคอ ปลายมนด้นไหล่กว้าง ๕ ชม.เย็บติดกับสือ ด้านคอกว้าง ๔ ซม ตอนปลาย ขัดดุมบนอินทรธนูมีเครื่องหมายชั้น
เครื่องหมายชั้น
- ผู้ที่ได้รับการบรรจุในอัตรา นายทหารสัญญาบัตรด้วยคุณวุฒิปริญญาโท มีแถบไหมสีเหลืองกว้าง ๑ ซม. ๒ แถบ แถบบน ขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ ซม. สำหรับผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี มีแถบไหมสีเหลือง กว้าง ๑ ซม. ๑ แถบ ขมวดเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๑ ซม.

- ผู้ที่ได้รับการบรรจุในอัตรานายทหารประทวนด้วยคุณวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง มีแถบสีทองกว้าง ๕ มม. ๒ แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ มม. สำหรับผู้ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง มีแถบสีทองกว้าง ๕ มม. ๑ แถบ ขมวดเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ มม. ๕. เครื่องหมายสักัด ทำตัวยโลหะสีทอง โปร่ง มีรูปสมออยู่กลางวงกลมขดเชือก

เครื่องแบบลูกจ้าง/พนักงานราชการ

๑.เครื่องแบบปกติลำลองขาว

ประกอบด้วย
– หมวกหนีบ
– เสื้อคอเปิดสีขาว
– กระโปรงสีขาว
– รองเท้าหุ้มสั้นหนังสีดำ

๒.เครื่องแบบปกติลำลองคอบพับแขนสั้น

ประกอบด้วย
– หมวกหนีบ
– เสื้อคอพับสีขาว
– กระโปรงสีน้ำเงินดำ
  หรือกางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ
– เข็มขัดสีดำ
– รองเท้าหุ้มสั้นหนังสีดำ

๓. เครื่องแบบปกติลำลองคอพับแขนยาว

ประกอบด้วย
– หมวกหนีบ
– เสื้อคอพับสีขาว
– กระโปรงสีน้ำเงินดำ
  หรือกางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ
– เข็มขัดสีดำ
– รองเท้าหุ้มสั้นหนังสีดำ

๔. เครื่องแบบปกติลำลองคอเปิด

ประกอบด้วย
– หมวกหนีบ
– เสื้อคอเปิดสีขาว
– กระโปรงสีน้ำเงินดำ
  หรือกางเกงขายาวสีน้ำเงินดำ
– รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ

เครื่องแบบเฉพาะกาล

           เครื่องแบบเฉพาะกาล หมายถึง เครื่องแบบทหารเรือหญิง ตามที่ กองทัพเรือกำหนดขึ้นเพิ่มเติม และออกเป็นระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยเครื่องแบบและ วิธีแต่งเครื่องแบบ พศ.๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะสอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ สำหรับคู่มือทหารเรือหญิงเล่มนี้ ขอกล่าวถึงเฉพาะเสื้อกันหนาว และชุดกีฬา ดังนี้
           ๑. เสื้อกันหนาวสีน้ำเงินดำ
          ทร. อนุมัติให้ใช้เครื่องแบบเฉพาะกาลเสื้อกันหนาวประกอบกับ เครื่องแบบ ตามกฎกระทวงกลาโหม เพื่อป้องกันความหนาว รวมทั้งสามารถใช้ได้ ทั้งภายในและภายนอกกรมกอง โดยสั่งการให้ใช้เมื่อออกนอกกรมกองได้เฉพาะในช่วง ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน จนถึงวันที่ ๒๘ หรือ ๒๙ กุมภาพันธ์ ของทุกปื เท่านั้น และให้ใช้สวมคลุมเครื่องแบบทหารที่ประดับเครื่องหมายยศและอื่น ๆ อย่าง ครบครัน โดยเสื้อกันหนาวจะต้องประดับเครื่องหมายยศชนิตอินทรธนูผ้าเสียบกับ อินทรธนูอ่อนไว้อย่างถูกต้องด้วย ทั้งนี้ เมื่อสวมทับแล้ว ต้องไม่แลเห็นชายเสื้อ เครื่องแบบที่ถูกเสื้อกันหนาวสวมทับ โผล่ออกมาพันชายเสื้อกันหนาว รวมทั้งเมื่อออก นอกกรมกอง จะต้องสวมหมวกเสมอ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงกำหนด รายละเอียดรูปแบบของเสื้อกันหนาวสีน้ำเงินดำ ไว้ดังนี้
           - คอพับแบบเสื้อเชิ้ต
           - มีดุม ด ดุม ที่สาบคอเสื้อ
           - มีอินทรนูอ่อนขัดด้วยคุมสีเดียวกับเสื้อข้างละ ๑ ดุม
           - ปลายแขนเสื้อมีขอบ ปลายขอบเป็นรูปชายกลางแหลม มีดุมสีเดียว กับเสื้อ สำหรับขัดปลายแขนละ ๑ คุม
ตัวอย่างเครื่องหมายยศ นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารประทวนชั้นพันจ่า และจ่า
๒. ชุดกีฬา
ตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการแต่งกายนักกีฬา ในส่วนของการเล่นกีฬา ภายในกรมกองปกติ กำหนตรายละเอียดในส่วนของเครื่องแต่งกาย ไว้ดังนี้
๒.๑ นายทหารสัญญาบัตร
  - เสื้อยืดมีปกสีขาว หรือเสื้อกีฬาแต่ละประเภท
  - กางเกงขาสั้นสีขาวหรือสีน้ำเงินดำ หรือกางเกงขายาวสีน้ำเงินหรือ
สีตามประเภทกีฬา หรือกระโปรงสีขาว หรือสีตามประเภทกีฬา
  - รองเท้าผ้าใบพื้นยางสีขาว หรือรองเท้าตามประเภทกีฬา
  - ถุงเท้าสั้นสีขาว
๒.๒ นายทหารประทวนและพลทหาร
  - เสื้อยืดคอกลมสีขาว (ปกติ พร.ทร. จะแจกให้) สำหรับนักกีฬาชาย
เสื้อยืดมีปกหรือคอวีสีขาวสำหรับนักกีฬาหญิง เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการฝึก และ ความสะดวกแก่การเล่นกีฬาภายในกรมกอง ให้ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ
กำหนดสีของเสื้อเป็นการภายในได้
  - กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินดำ (ปกติ พร.ทร.จะแจกให้)
  - รองเท้าผ้าใบพื้นยางสีขาว (ไม่ระบุถุงเท้า)
หมายหตุ สำหรับเสื้อยืดคอกลมสีขาวนั้น เปลี่ยนเป็นเสื้อยืดมีปกสี ขาวเฉพาะนายทหารประทวน และเพิ่มเติมกางเกงขายาวสีน้ำเงินดำให้นายทหารประทวน
ทั้งหญิงและชาย รวมทั้งให้ระบุถุงเท้าสีขาวเพิ่มให้นายทหารประทวนและพลทหาร จากเดิมที่ไม่ระบุไว้

ส่วนประกอบของเครื่องแบบ

๑. หมวกพับปีก ทำด้วยสักหลาดสีน้ำเงินดำ พับปีกด้านข้างทั้งสองด้าน ปลอกหมวกทำด้วยผ้าสีขาว และมีตราหน้าหมวกต่างกันคือ
   (ก) นายทหารประทวนชั้นจ่า ทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสมอ ภายใต้พระมหามงกุฎ และมีใบชัยพฤกษ์อยู่ภายใต้สมอปลายโค้งโอบขึ้นบนทั้งสองข้าง ข้างละ๔ ใบ สูง ๔ ซม.
   (ข) นายทหารประทวนชั้นพันจ่า ทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสมอ ภายใต้พระมหามงกุฎ และมีใบชัยพฤกษ์อยู่ภายใต้สมอปลายโค้งโอบขึ้นบนทั้งสองข้าง ข้างละ ๔ ใบ
กว้าง ๕.๕ ซม. สูง ๖ ซม.
   (ค) นายทหารสัญญาบัตร ลกัษณะเช่นเดียวกับนายทหารประทวน ชั้นพันจ่า เว้นแต่พระมหามงกุฎและใบชัยพฤกษ์ปักด้วยดิ้นทองหรือทำ ด้วยวัตถุเทียมดิ้นทอง สมอปักด้วยดิ้นเงินหรือทำด้วยวตัถุเทียบดิ้นเงินบนพื้นเบาะสักหลาดสีน้ำเงินดำ
        นายทหารหญิงยศตั้งแต่นาวาโทขึ้นไป ให้มีผ้าพันหมวกทำด้วย สักหลาดสีน้ำเงินดำกว้าง ๔ ซม. ด้านหน้าปักด้วยดิ้นทองหรือทำด้วยวัตถุเทียมดิ้นทอง เป็นรูปใบชัยพฤกษ์ มีจำนวนแถวตามชั้นยศ คือ นาวาโทและนาวาเอก ๑ แถว นายพลเรือ ๒ แถว
   การสวมหมวก สวมตรง หน้าหมวก ตรงแสกหน้า และปลอกหมวกต้องสะอาด เรียบร้อย

๒. อินทรธนู
   อินทรธนูสำหรับทหารหญิงชั้นพันจ่าและนายทหารสัญญาบัตรเป็น อินทรธนูแข็งโครงทำด้วยอะลูมิเนียม เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหุ้มด้วยสักหลาดสีน้ำเงินดำ เว้นนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือเหล่าทหารแพทย์ทำด้วยสักหลาดสีแดง สำหรับ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือมีแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง ตรึงด้านบน เต็มแผ่นอินทรธนู อินทรธนูดังกล่าวเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายรวบ กว้าง ๔.๕ ซม. ยาว ๑๑ ซม. ที่ปลายรวบติดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก ๑ ดุม

๓. ป้ายชื่อ ให้ทำด้วยโลหะหรือพลาสติก เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สลักด้วย ตัวอักษรบรรจงสีขาว แบบอักษร TH SarabunPSK มี ๒ แบบ คือ
    ๓.๑ ป้ายชื่อที่ใช้แสดงชื่อตัวและชื่อสกุลสำหรับข้าราชการกลาโหม พลเรือนประจำการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ และลูกจ้างในสังกัด กห. มีขนาด กว้าง ๒ ซม. ยาว ๗.๕ ซม. หนา ๐.๑ ซม. พื้นป้ายด้านที่จะสลักชื่อเป็นสีดำ มีเส้นขอบสีขาวขนาด ประมาณ ๐.๑ ซม. และให้สลักตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาไทย มีขนาดสูงประมาณ ๐.๗ ซม.

    ๓.๒ ป้ายชื่อที่ใช้แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ และชื่อส่วนราชการ ต้นสังกัด สำหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนประจำการ นักเรียนทหาร ทหารกอง ประจำการ
และลูกจ้างในสังกัด กห. ในโอกาสทำการฝึกหรือศึกษาอบรมร่วมกับ ต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมหรือเกี่ยวกับต่างประเทศหรือไปราชการต่างประเทศ มีขนาดกว้าง ๒.๕ ซม. ยาว ๗.๕ ซม. หนา ๐.๑ ซม. พื้นป้ายด้านที่จะสลักชื่อเป็นสีดำ มีเส้นขอบสีขาวขนาด ประมาณ ๐.๑ ซม. สลักตัวอักษรเป็น ๓ แถว ดังนี้
         – แถวบนสลักชื่อและชื่อสกุลเป็นภาษาไทย มีขนาดสูง ประมาณ ๐.๔ ซม.
         – แถวกลางสลักเฉพาะชื่อตัวเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่  มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ ซม. จัดให้อยู่แนวกึ่งกลางป้ายชื่อ
         – แถวล่างมุมซ้ายสลักคำย่อยศเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามที่ กห.กำหนด มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ ซม. โดยให้ตัวอักษรตัวแรกห่างจากขอบซ้าย และขอบล่าง ด้านละประมาณ ๐.๓ ซม. สำหรับผู้ไม่มียศไม่ต้องสลักคำย่อยศ
         – แถวล่างมุมขวาสลักคำชื่อส่วนราชการต้นสังกัดระดับ นขต.กห. หรือเหล่าทัพแล้วแต่กรณี เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ ซม. โดยให้ตัวอักษรตัวสุดท้ายห่างจากขอบขวาและขอบล่าง ด้านละประมาณ ๐.๓ ซม. 

ข้อควรระวัง จะต้องดูแลป้ายชื่อให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้เสมอ กล่าวคือ สีหรือวัตถุที่เคลือบไม่จาง หรือหลุดลอก

๔. แพรแถบ กำหนดให้ด้านหลังแพรแถบสีดำหรือสีแดง ห้ามใช้ดิ้น หรือห้ามทำเป็นแบบหุ้มพลาสติก
    สำหรับข้าราชการ หรือพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ สามารถประดับ แพรแถบได้ แต่จะประดับได้เฉพาะ “แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก” แต่ยังไม่สามารถ ประดับ “แพรแถบย่อเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์” จนกว่าจะได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นนั้น ๆ เสียก่อน

ตัวอย่าง แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก
ตัวอย่าง แพรแถบย่อเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๕. เสื้อเครื่องแบบทหารหญิง
   (๑) เสื้อคอพับสีขาว ปกแบบคอบัวปลายปกแหลม แขนยาวรัด ข้อมือที่ขอบ พันรอบข้อมือ มีดุมสีขาวข้างละ ๑ ดุม หรือแขนสั้นเหนือข้อศอกประมาณ ๖ ซม. พับปลายแขน ๓ ซม. ที่อกเสื้อมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก ๓ ดุม

ข้อกำหนดเพิ่มเติม
   – ผ้าที่ใช้ให้เป็นผ้าเนื้อเรียบที่ไม่บางมากหรือไม่ทึบมากจนเกินไป หากเนื้อผ้าค่อนข้างบาง ควรใส่เสื้อซับในประกอบด้วย
   – รูปทรง (ขนาด) ของเสื้อไม่ควรรัดรูปเกินไป
   – เครื่องหนุนไหล่สามารถใช้ได้ แต่ให้พองามไม่หนามากจนเกินไป
   – เสื้อแขนยาวมีจีบได้ข้างละไม่เกิน ๒ จีบ เพื่อป้องกันไม่ให้แขนเสื้อพอง จนแลดูเป็นสมัยนิยม และไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน
  (๒) เสื้อคอเปิดสีขาว ปกแบบคอบัวปลายปกแหลม มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ ที่หน้าอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๓ ดุม แขนสั้นเหนือข้อศอกประมาณ ๖ ซม. พับปลายแขน ๓ เซนติเมตร มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าปะมี แถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่งมีดุมโลหะสีทอง ขนาดเล็กขัดปกกระเป๋า กระเป๋าละ ๑ ดุม มุมกระเป๋าและปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม

ข้อกำหนดเพิ่มเติม
   – เสื้อไม่ควรตัดรัดรูปจนมองดูน่าเกลียด หรือใช้ผ้าชนิดบางจนเห็น เสื้อชั้นใน (ยกทรง)
   – ความยาวของตัวเสื้อและความลึก ตื้น ของคอปก ไม่มีกำหนด ในรายละเอียด เนื่องจากอาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะของรูปร่าง การตัดเย็บจึงควร ให้มีความเหมาะสมโดยเมื่อสวมใส่แล้วดูเรียบร้อย สวยงาม

 

๖.ดุมโลหะสีทอง
  มีลายดุนรูปสมอภายใต้พระมหามงกุฎ ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ ซม. ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ ซม. เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ดุมสมอ”

 

๗.ผ้าผูกคอดำ
   ปลายผ้าผูกคอเป็นมุม ๙๐ องศา ส่วนที่กว้างที่สุดของ ปลายผ้าผูกคอดำ ๘ – ๑๐ ซม. เมื่อผูกเงื่อนโบว์ผ้าผูกคอดำแล้ว ระยะจากกึ่งกลางปม เงื่อนจนถึงปลายผ้าผูกคอดำ ยาวประมาณ ๑๐ ซม. ให้ปลายผ้าผูกคอดำห้อยชายทั้ง สองข้างเสมอกระดุมเสื้อเม็ดที่สอง หรือดุมสมอเม็ดที่หนึ่ง (อ้างอิง :บันทึก พธ.ทร. รับที่ ๖๘๙๗/๐๔ ลง ๒๑ ก.ค.๐๔) 

๘.  กระโปรงเครื่องแบบทหำรหญิง มี ๓ แบบ คือ   
    (๑)  กระโปรงสีขาว มีความยาวปิดเข่าพอสมควร ทางด้านหน้าขวา และซ้ายมีกระเป๋าไม่มีปกข้างละ ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงลงทางข้างเล็กน้อย ชายกระโปรงไม่บาน มีห่วงที่ขอบกระโปรง   
   (๒) กระโปรงสีน้ำเงินดำ ลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงสีขาว

ข้อกำหนดเพิ่มเติม
    – เนื้อผ้าประเภทผ้าเสิร์จ/ผ้าลีวายส์ (โพลีเอสเตอร์ ๑๐๐ %) (อ้างอิง : บันทึก บก.ทร.ที่ ๑๐๗/๒๕๔๓ ลง ๓๐ พ.ย.๔๑)
    – การตัดเย็บ ใช้ซิปหลังตรงกึ่งกลาง และมีตะเข็บซ่อนซิปให้มิดชิด ชายกระโปรงด้านหลังจีบสองทบ ยึดจีบด้วยตะเข็บรูปสามเหลี่ยม รอยยึดอยู่สูงเหนือ ขาพับประมาณ ๑๒ ซม. พับชายขอบล่างของกระโปรงกว้าง ๕ ซม. กระเป๋าแบบ กระเป๋าเฉียง ๒ กระเป๋า ขอบปากกระเป๋าบนห่างจากตะเข็บข้าง ๕ – ๘ ซม. (อ้างอิง : บันทึก พธ.ทร. ที่ ๖๘๙๗/๐๔ ลง ๒๑ ก.ค.๐๔)
    – ลักษณะของกระโปรง ควรให้ชายกระโปรงบานออกเล็กน้อยเพื่อ ความสะดวกในการเดิน (อ้างอิง : บันทึก กพ.ทร. รับที่ ๒๐๕๒/๑๙ ลง ๑๗ ก.พ.๑๙)
    – ห้ามสวมกระโปรงเอวต่ำ หรือเอวสูงมากเกินไป
   (๓) กระโปรงยาวสีดำ ชายกระโปรงยาวคลุมเท้า และให้ใช้ผ้าคาดเอวสี ดำประกอบด้วยทุกครั้ง

๙.  กางเกงเครื่องแบบทหารหญิง มีรูปแบบสากลสีน้ำเงินดำ ไม่มีจีบ หรือมีจีบด้านหน้าข้างละ ๒ จีบ ไม่พับปลายขา ยาวคลุมข้อเท้า ปลายขากว้างไม่น้อย กว่า ๑๖ ซม. และ ไม่เกิน ๒๔ ซม. ที่ขอบเอวมีห่วงทำด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง กว้างไม่เกิน ๑ ซม. สำหรับสอดเข็มขัด ที่แนวตะเข็บด้านข้างมีกระเป๋าเจาะด้านละ ๑ กระเป๋า และ อนุโลมให้ใช้ซิปหน้าหรือด้านข้างได้
     ทร. อนุมัติให้ทหารหญิงใช้กางเกงกับเครื่องแบบหมายเลข ๓  ๓ (ก)  และ ๔ ในวันปฏิบัติงานปกติ เว้นวันที่มีการแถวตรวจบัญชีพล และการร่วมงานที่เป็น พิธีการ กรณีมีการประชุมภายในหน่วย หรือภายนอกหน่วย ไม่ควรใช้กางเกง เนื่องจาก เป็นงานพิธีการ หรือกึ่งพิธีการ
๑๐. เข็มขัดเครื่องแบบ
     –  เข็มขัดสีดำ ตัวเข็มขัดทำด้วยหนังหรอืด้ายถักสีดำ กว้าง ๓.๒ ซม. เป็นเข็มขัดรูด ถ้าทำด้วยหนังปลายสายมนแหลม  ถ้าทำด้วยด้ายถักปลายสายตัดตรง หุ้มด้วยวัตถุสีดำ กว้าง ๑ ซม. หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน กว้าง ๓.๖ ซม. ยาว ๕ ซม. มีลายดุนรูปพวงใบชัยพฤกษ์ ตรงกลางมีรูปสมอภายใต้ พระมหามงกุฎมีรัศมี
    –  เข็มขัดสีขาว ตัวเข็มขัดทำด้วยหนังหรือด้ายถักสีขาว กว้าง ๓.๒ ซม. เป็นเข็มขัดรูด ถ้าทำด้วยหนังปลายสายมนแหลม  ถ้าทำด้วยด้ายถักปลายสายตัดตรง หุ้มด้วยวัตถุสีขาว กว้าง ๑ ซม. หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน กว้าง ๓.๖ ซม. ยาว ๕ ซม. มีลายดุนรูปพวงใบชัยพฤกษ์ ตรงกลางมีรูปสมอภายใต้ พระมหามงกุฎมีรัศมี   
ข้อควรปฏิบัติ หัวเข็มขัดจะต้องขัดหรือชุบให้เป็นเงาอยู่เสมอ ส่วนตัวเข็มขัดต้องไม่เก่าหรือชำรุดจนแลดูว่าไม่ประณีตเรียบร้อย

๑๑. กระเป๋าเครื่องแบบทหารหญิง มี ๔ แบบ

กระเป๋าทั้ง ๔ แบบ ต้องทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง ไม่มีลวดลาย การใช้ประกอบเครื่องแบบให้ใช้สีตามสีของรองเท้า โดยปกติให้ถือด้วยมือซ้าย สำหรับ กระเป๋าสีขาวและกระเป๋าสีดำ จะสะพายที่ไหล่ซ้าย ห้อยลงมาประมาณแนวเข็มขัดก็ได้

ปัจจุบัน สน.ทร.หญิง อยู่ระหว่างเสนอ ทร. ขออนุมัติแก้ไขขนาดของกระเป๋า สีขาวและสีดำ เป็น สูงไม่เกิน ๑๙ ซม. ยาวไม่เกิน ๒๗ ซม.

๑๒. รองเท้ำเครื่องแบบทหำรหญิง มี ๗ แบบ

ทุกแบบทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง ไม่มีลวดลาย พื้นทำด้วย หนังหรือวัตถุเทียมหนัง ห้ามใช้ส้นรองเท้าที่ทำด้วยโลหะ ห้ามสวมรองเท้าพื้นหนา หรือ ส้นสูงเกินไป ห้ามสวมรองเท้าชนิดเปิด ทั้งนี้รองเท้าเครื่องแบบ เมื่อสวมใส่จะต้องแลดู สะอาดเรียบร้อยและควรขัดให้หนังมันเป็นเงาเสมอ

๑๓. ถุงเท้าเครื่องแบบ เป็นถุงเท้าสีน้ำตาลอ่อนเหมาะสมกับสีผิวกาย ยาวเหนือเข่า จะใช้กับเครื่องแบบซึ่งไม่ได้กำหนดให้ใช้ถุงเท้าด้วยก็ได้ และอนุโลมให้ ใช้ถุงเท้าสีดำกับเครื่องแบบกางเกงได้
๑๔. ถุงมือเครื่องแบบ เป็นแบบถุงมือผ้าสีขาวให้ใช้ประกอบเครื่องแบบ ตามที่ กพ.ทร. ได้ชี้แจงและให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ กพ.ทหาร ที่ต่อ กพ.ทหาร เลขรับ ๖๕๕๘/๔๑ ลง ๔ พ.ย.๔๑ เรื่อง การใช้ถุงมือสำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิง ดังนี้
     “เมื่อมีการกำหนดให้นายทหารสัญญาบัตรชายแต่งเครื่องแบบปกติ ขาวคาดกระบี่ นายทหารสัญญาบัตรหญิงแต่งเครื่องแบบปกติขาวคอแบะ ไม่ต้องใช้ ถุงมือประกอบเครื่องแบบ
      เมื่อมีการกำหนดให้นายทหารสัญญาบัตรชายแต่งเครื่องแบบ ปกติขาว ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ นายทหาร สัญญาบัตรหญิงแต่งเครื่องแบบปกติขาวคอแบะ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ จะต้องใช้ถุงมือประกอบเครื่องแบบด้วยเสมอ”
๑๕. การแต่งกายสำหรับทหารหญิงที่ตั้งครรภ์ ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป ให้งดแต่งเครื่องแบบทหารไว้ชั่วคราว จนกระทั่ง คลอดบุตร และกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ โดยเสื้อควรเป็นสีขาวคลุมท้อง และผ้านุ่งควร เป็นกระโปรงสีน้ำเงิน

๑๖. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     ทหารซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือได้รับ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ ให้ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ๆ เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบสโมสรเต็มยศ หรือเมื่อแต่งเครื่องแบบอย่างอื่นตามคำสั่งหรือตาม หมายกำหนดการ
     เมื่อแต่งเครื่องแบบสโมสรปกติ จะประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำลอง ขนาดย่อมก็ได้ แต่ถ้าเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอหรือดารา ให้ประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จริง และถ้ามีชนิดคล้องคอหรือดาราหลายดวงควรประดับชั้นสูง ดวงเดียว     
     ในกรณีที่มีกำหนดนัดหมายของทางราชการให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดวงจริง และถ้ากำหนดให้สวมสายสะพายก็ให้สวมทับเสื้อ
     เมื่อแต่งเครื่องแบบทั่ว ๆ ไป ให้ใช้แพรแถบของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นั้น ๆ ทำเป็นแผ่นกว้าง ๑.๕ ซม. ติดที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือกระเป๋าบน
๑๗. การใช้ผ้าพันแขนทุกข์  เมื่อมีการไว้ทุกข์ หรือกำหนดให้ใช้ผ้าพัน แขนทุกข์สีดำ ขนาดกว้างระหว่าง ๗ ซม. และ ๑๐ ซม. ประกอบเครื่องแบบทหาร ให้ พันรอบแขนเสื้อข้างซ้ายเหนือศอก     ให้งดใช้ผ้าพันแขนทุกข์ เมื่อสวมเครื่องแบบที่ใช้เสื้อคอพับและเสื้อ เครื่องแบบสโมสร กับเมื่ออยู่ในแถวหรือเป็นผู้ควบคุมแถว เว้นแต่จะมีหมายกำหนดการ หรือคำสั่ง กห ให้ไว้ทุกข์
๑๘. ในเวลำแต่งเครื่องแบบ ห้ามมิให้ใช้สิ่งอื่นใดติดหรือทับเครื่องแบบ นอกจากเครื่องหมายที่ทางราชการได้อนุญาต