รายชื่ออดีตหัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิง

 1. น.อ.หญิงพาที วาสกุล                                  (พ.ศ.2538)
 2. พล.ร.ต.หญิง นาตยา บำรุงกรณ์                      (พ.ศ.2539-2540)
 3. พล.ร.ต.หญิง นิภา อุศุภรัตน์                           (พ.ศ.2541-2542)
 4. พล.ร.ต.หญิง ประจวบสุข โพธิยะราช                  (พ.ศ.2543)
 5. พล.ร.ต.หญิง พิมพา ศุนาสัย                           (พ.ศ.2544-2546)
 6. พล.ร.ต.หญิง พาชื่น วงศาโรจน์                        (พ.ศ.2547-2548)
 7. พล.ร.ต.หญิง มยุรี สัมพันธวิวัฒน์                     (พ.ศ.2549-2550)
 8. พล.ร.ต.หญิง ประกายวรรณ ทองคำวงศ์             (พ.ศ.2551)
 9. พล.ร.ต.หญิง จิรภา ชัยเลิศ                             (พ.ศ.2552-2553)
 10. พล.ร.ต.หญิง สุรัชฎา ชะลออยู่                          (พ.ศ.2554-2555)
 11. พล.ร.ต.หญิง ศรีสุกัญญา ธีรศาสตร์                   (พ.ศ.2556-2557)
 12. พล.ร.ต.หญิง สุปราณี เชาน์แหลม                       (พ.ศ.2558)
 13. พล.ร.ต.หญิง ภาวนา เจนถนอมม้า                      (พ.ศ.2559)
 14. พล.ร.ต.หญิงศาสตราจารย์ ยุวดี เปรมวิชัย            (พ.ศ.2560)
 15. พล.ร.ต.หญิง อารยา อัมระปาล                          (พ.ศ.2561)
 16. พล.ร.ต.หญิง ศิริกัญญา พุ่มเสนาะ                      (พ.ศ.2562)