วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ น.อ.หญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผอ.วพร.ศวก.พร. และ น.ท.หญิง กิตติมา สาธุวงษ์ อาจารย์ วพร.ศวก.พร.เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๓ จัดโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

น.อ.หญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผอ.วพร.ศวก.พร. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นสถาบันต้นแบบด้านการสอน ประจำปี ๒๕๖๓ และ น.ท.หญิง กิตติมา สาธุวงษ์ อาจารย์ วพร.ศวก.พร.เข้ารับประกาศเกียรติคุณเป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี ๒๕๖๓ จัดโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓