พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม พร.1 อาคาร บก.พร.

โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้

  • สรุปบัญชีทรัพย์สิน/ ครุภัณฑ์ ประจำ สน.ทร.หญิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ 1 เมษายน 2563
  • สถานะทางบัญชี/ งบประมาณ สน.ทร.หญิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ 1 เมษายน 2563
  • สรุปผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ของสำนักทหารเรือหญิง พื้นที่ กทม. ครั้งที่ 1 เรื่อง “ทหารเรือหญิงเสริมพลัง ต้านวิกฤตไวรัสโควิด-19”พลังใจ-พลังทางเลือก(โฮมีโอพาธีย์)  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
  • นำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนา website สน.ทร.หญิง ปี งป. 63
  • การเตรียมการปรับวิถีใหม่ (New Normal) ในการดำเนินงานของ สน.ทร.หญิง ปี งป.63
  • พิจารณาแผนปฏิบัติราชการของ สน.ทร.หญิง ประจำปีงบประมาณ 2564
  • พิจารณาการจัดประชุมผู้แทน ทร.หญิงประจำหน่วย ครั้งที่ 2 ปี งป.63 (การอบรมพัฒนาบุคลากรสร้างศักยภาพผู้แทน ทร.หญิงประจำหน่วย)