พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ศทก.พร. อาคาร ศทก.พร.

โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้

  • การปรับแผนปฏิบัติราชการของ สน.ทร.หญิงในสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดระบาดแพร่กระจาย
  • กิจกรรมแสดงความยินดีแก่ นายทหารหญิง สังกัด ทร. ที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ร.ต.หญิง ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563
  • การปรับรูปแบบทดแทนโครงการสานสัมพันธ์ ทร.หญิง ในสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดระบาดแพร่กระจาย
  • ลงมติเลือกกระเป๋าต้นแบบ แบบประเมินผลกระทบการทดลองใช้ กำหนดเวลาการดำเนินการทดลองใช้ใน ทร. และรายงานผลการดำเนินงาน