สน.ทร.หญิง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ของสำนักทหารเรือหญิง พื้นที่ กทม. ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.63 เรื่อง “ทหารเรือหญิงเสริมพลัง ต้านวิกฤตไวรัสโควิด-19”พลังใจ-พลังทางเลือก(โฮมีโอพาธีย์) โดยมี พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธาน เมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม พลเรือตรีเล็ก สุมิตร อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

เป็นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ พื้นที่ กทม. เรื่อง ระเบียบปฏิบัติ วินัยทหาร วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง สน.ทร.หญิง : กล้าแกร่งมีคุณธรรมอย่างผู้หญิงเป็นอย่างไร ” และเสริมพลังใจ พลังทางเลือก (โฮมีโอพาธีย์) แก่ทหารเรือหญิงที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กทม. กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วิทยากร ประกอบด้วย

พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ, น.อ.หญิง วาสนา  เมษาเจริญสุข และ เจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง

นพ.วัลลภ ธนเกียรติ์, พ.ญ.จงกล เลิศเธียรดำรง

พล.ร.ต.หญิง วิไล มนัสศิริวิทยา, น.อ.หญิง พรทิพย์ อินทรวิเชียร และ น.อ.หญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์

ในการสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ วินัยทหาร วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง สน.ทร.หญิง : กล้าแกร่งมีคุณธรรมอย่างผู้หญิงเป็นอย่างไร ” รวมทั้งเสริมพลังใจ พลังทางเลือก(โฮมีโอพาธีย์) ให้แก่กำลังพลกองทัพเรือทั้งหญิงและชาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานเสี่ยงในหน้าที่ด้านการแพทย์การรักษาพยาบาลอย่างเข้มข้น ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ กับการเผชิญการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รูปแบบสัมมนาฯเป็นการบรรยายร่วมในห้องประชุม และถ่ายทอดการบรรยายเพื่อผู้สนใจเข้าร่วมทางนอกห้องประชุม  ในระหว่างการสัมมนามีการลองปฏิบัติทั้งพลังใจ-พลังทางเลือก(โฮมีโอพาธีย์) แก่ผู้ที่สนใจ รวมทั้งมีการมอบของรางวัลแก่ผู้แทนหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลทั้งแอลกอฮอล์เจลและพลังทางเลือก(โฮมีโอพาธีย์) ด้วย

เอกสารประกอบการสัมมนา  2 file

S1. วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง สน.ทร.หญิง “กล้าแกร่ง มีคุณธรรมอย่างผู้หญิงเป็นอย่างไร” (ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19) โดย พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ

S2. “ทหารเรือหญิงเสริมพลัง ต้านวิกฤตไวรัสโควิด-19 : ด้วยพลังใจ โดย น.อ.หญิง พรทิพย์ อินทรวิเชียร